Όροι Χρήσης

Η ατομική επιχείρηση Εκδόσεις – Δημήτριος Γ. Κοσκινάς μέσω του διαδικτυακού της τόπου autospecialist.gr / autospecialist.eu προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες /τριες, χρήστες/τριες, συνδρομητές/τριες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του autospecialist.gr / autospecialist.eu και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

Εφόσον οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες, συνδρομητές/τριες επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες του autospecialist.gr / autospecialist.eu συμφωνούν να: α) παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρούν και επιμελώς να ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Το autospecialist.gr / autospecialist.eu βασίζεται στις παρεχόμενες από τους επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες, συνδρομητές/τριες πληροφορίες. Το autospecialist.gr / autospecialist.eu διατηρεί το δικαίωμα αλλά δεν έχει την υποχρέωση να ελέγχει και να επιβεβαιώνει την αλήθεια των παρεχόμενων σε αυτό πληροφοριών.

Οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες δεν θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου του autospecialist.gr / autospecialist.eu (βλ. κατωτέρω ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)

Το autospecialist.gr / autospecialist.eu δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες, συνδρομητές/τριες να προβαίνουν σε δημοσίευση σχολίων, σχετικών με το περιεχόμενο και την ύλη του autospecialist.gr / autospecialist.eu. Οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες, συνδρομητές/τριες και τρίτα μέρη, συνεργάτες του autospecialist.gr συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του autospecialist.gr / autospecialist.eu για:

  • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
  • Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
  • Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του autospecialist.gr. - Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
  • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
  • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
  • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
  • Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του autospecialist.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών. - Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του autospecialist.gr.
  • Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών)

Οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες, συνδρομητές/τριες του autospecialist.gr / autospecialist.eu κατανοούν και αποδέχονται ότι το autospecialist.gr / autospecialist.eu δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το autospecialist.gr / autospecialist.eu και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του. Επίσης, το autospecialist.gr / autospecialist.eu και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες, συνδρομητές/τριες κατανοούν και αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν και να είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν μπορεί να βασίζονται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το autospecialist.gr / autospecialist.eu ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στους δικτυακούς τόπους του. Οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες, συνδρομητές/τριες κατανοούν και αποδέχονται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύονται να σέβονται και να τηρούν πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, δεσμεύονται να ακολουθούν πιστά τη νομοθεσία που αφορά τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

Οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες, συνδρομητές/τριες κατανοούν και αποδέχονται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του autospecialist.gr / autospecialist.eu μπορεί να εκτεθούν σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το autospecialist.gr / autospecialist.eu, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/συνδρομητές στις υπηρεσίες του autospecialist.gr / autospecialist.eu. Σε περίπτωση πoυ το autospecialist.gr / autospecialist.eu λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Tο autospecialist.gr / autospecialist.eu καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία, που παρέχει το ίδιο στον δικτυακό τόπο του είναι ορθά και πλήρη, αλλά δεν εγγυάται και απεκδύεται κάθε ρητής ή σιωπηρής ευθύνης και έναντι τρίτων συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης ως προς ενδεχόμενα περαιτέρω λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις δεδομένου και του ότι η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών μπορεί να είναι συνεχής και οι δημοσιευόμενες πληροφορίες ενδέχεται να μην ανανεώνονται καθημερινά.

Tο autospecialist.gr / autospecialist.eu δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σχετικά με την νομιμότητα, εγκυρότητα, ακρίβεια, ορθότητα, ποιότητα, σταθερότητα, ή επικαιρότητα, καταλληλότητα, ή εμπορευσιμότητα για οποιονδήποτε σκοπό οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών που παρέχονται από το autospecialist.gr / autospecialist.eu, λειτουργίας και χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του autospecialist.gr / autospecialist.eu. Το autospecialist.gr / autospecialist.eu δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια οποιασδήποτε πληροφορίας οποιουδήποτε είδους που αποστέλλεται στον ή μέσω του δικτυακού της τόπου. Σε καμία περίπτωση το autospecialist.gr / autospecialist.eu δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ειδική, άμεση, έμμεση, ποινική, δευτερογενή ζημία ή οποιεσδήποτε ζημίες γενικώς, απορρέουσες από απώλεια χρήσης, στοιχείων ή κερδών, ανεξαρτήτως αιτίας ή τρόπου, που προέρχεται από ή σε σχέση με τη χρήση ή εκτέλεση λογισμικού, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών, την πρόσβασή σας ή τη μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή τη δική σας χρήση και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε δευτερογενούς, ειδικής, ή παρόμοιας ζημίας.

Το autospecialist.gr / autospecialist.eu δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία στον δικτυακό αυτό τόπο θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό στοιχείο με καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή σας. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη/συνδρομητή να απομονώσει λογισμικό και αρχείο πληροφοριών (files), να εφαρμόσει "αντι-μολυντικό" λογισμικό και με δικό του τρόπο να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που χρησιμοποιεί καθώς και τα αρχεία πληροφοριών (files), αν μολυνθούν δεν θα καταστρέψουν τις πληροφορίες ή το σύστημά του.

Το autospecialist.gr / autospecialist.eu αποθηκεύει πληροφορίες (γνωστές με τον όρο "cookies") στον υπολογιστή σας όταν το επισκέπτεστε. Τα cookies διευκολύνουν τον χρήστη που επισκέπτεται το autospecialist.gr και δίνουν την δυνατότητα στο autospecialist.gr / autospecialist.eu να παρέχει καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών. Για παράδειγμα, χάριν των cookies, δεν χρειάζεται ο χρήστης να επανεισάγει τα στοιχεία του κάθε φορά που επισκέπτεται τον Δικτυακό τόπο και επιτρέπει στο autospecialist.gr / autospecialist.eu να παρουσιάζει διαφημίσεις και περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα κάθε χρήστη ξεχωριστά. Εάν ο χρήστης το επιθυμεί, μπορεί να σβήσει ή να απενεργοποιήσει τα cookies. Οι οθόνες βοήθειας ή το εγχειρίδιο της υπηρεσίας υποδεικνύουν στον χρήστη πώς να το κάνει. Ωστόσο, μερικές υπηρεσίες του autospecialist.gr / autospecialist.eu ενδέχεται να μην λειτουργούν εάν o χρήστης ρυθμίσει το browser κατά τρόπο τέτοιο που να μην δέχεται cookies.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Το autospecialist.gr / autospecialist.eu δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών/χρηστών/συνδρομητών με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο autospecialist.gr / autospecialist.eu και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Αντίστοιχα, οι πληροφορίες στις οποίες έχετε πρόσβαση ή τις οποίες λαμβάνετε ως επισκέπτες/χρήστες/συνδρομητές κάνοντας χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του autospecialist.gr / autospecialist.eu εφόσον αποστέλλονται, ή ταχυδρομούνται από άλλους χρήστες/συνδρομητές ή από τρίτους, οι πληροφορίες αυτές δεν επαληθεύονται, ούτε ελέγχονται, εξετάζονται ή επικυρώνονται από το autospecialist.gr / autospecialist.eu.

Το autospecialist.gr / autospecialist.eu δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. To autospecialist.gr / autospecialist.eu σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο του autospecialist.gr / autospecialist.eu, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του autospecialist.gr / autospecialist.eu και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το autospecialist.gr / autospecialist.eu, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του autospecialist.gr / autospecialist.eu και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οι χρήστες/τριες/μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του autospecialist.gr / autospecialist.eu. Η αναπαραγωγή και αναδημοσίευση συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του autospecialist.gr / autospecialist.eu είναι δυνατή κατόπιν επικοινωνίας με τις εκδόσεις Δημήτριος Γ. Κοσκινάς και παροχής γραπτής εγκρίσεως υπό τους όρους που θα συμφωνούνται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Το autospecialist.gr / autospecialist.eu παρέχει στους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες του τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών ή/και προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επισκεπτών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Το autospecialist.gr / autospecialist.eu συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Έτσι, το υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή/και των υπηρεσιών που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Το autospecialist.gr / autospecialist.eu παρέχει στους χρήστες/τριες/συνδρομητές/τριες υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρισης των στοιχείων τους. Μόλις οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το autospecialist.gr / autospecialist.eu, θα παραλάβουν επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που οι ίδιοι θα έχουν ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως το autospecialist.gr / autospecialist.eu για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). To user name αλλά και το password είναι εντελώς προσωπικά κι απαγορεύεται με κάθε τρόπο η μεταβίβασή τους σε τρίτους. Η μεταβίβαση του user name και του password μπορεί να συνιστά παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι εκδόσεις Δημήτριος Γ. Κοσκινάς μέσω του autospecialist.gr / autospecialist.eu δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Αν οι χρήστες/τριες/συνδρομητές/τριες δηλώσουν ως ηλεκτρονική διεύθυνση, της οποίας διαχειριστής είναι κάποιο τρίτο μέρος (π.χ. εργοδότης) θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι έχουν αυτό το δικαίωμα και ότι μπορούν να λαμβάνουν προσωπικά μηνύματα σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.

Το autospecialist.gr / autospecialist.eu διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/τριες/μέλη του.

Οι χρήστες/τριες/μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι το autospecialist.gr / autospecialist.eu διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/τριες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Η εγγραφή στην ιστοσελίδα του autospecialist.gr / autospecialist.eu δίνει αυτομάτως τη δυνατότητα στους χρήστες/τριες να λαμβάνουν ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα (newsletter) από το autospecialist.gr / autospecialist.eu. Το autospecialist.gr / autospecialist.eu παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη της ιστοσελίδας autospecialist.gr / autospecialist.eu να αποκτά μέσω ηλεκτρονικής αγοράς – συνδρομής, πρόσβαση σε έντυπα ηλεκτρονικής μορφής, βίντεο αλλά κι άλλων πληροφοριών με σκοπό την απλούστευση της πρόσβασης στην ενημέρωση και την πληροφορία. Η προβολή και η ανάγνωση αυτών θα πραγματοποιείται υπό τους παρόντες όρους.

Ο χρήστης δηλώνει προ της εισόδου του στην υπηρεσία ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τους παρόντες όρους. Κάθε κωδικός πρόσβασης και χρήσης («password») του autospecialist.gr / autospecialist.eu αντιστοιχεί σε έναν (1) μόνο συνδρομητή. Σε κάθε περίπτωση, ένας συνδρομητής μπορεί να έχει πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο από laptop, προσωπικό υπολογιστή, smart phone και ipad χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, πλην των επιβαρύνσεων που αφορούν σε τρίτα μέρη (παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας κλπ.) χρησιμοποιώντας το ίδιο email και Κωδικό Πρόσβασης και Χρήσης («password»). Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν καθίσταται εφικτή η παράλληλη σύνδεση στον διαδικτυακό τόπο από 2 διαφορετικά τερματικά.

Οι χρήστες/τριες έχουν τη δυνατότητα να γίνουν συνδρομητές επιλέγοντας ένα από τα δύο συνδρομητικά πακέτα και τις σχετικές προσφορές που παρέχει το autospecialist.gr / autospecialist.eu, όπως αυτά περιγράφονται στο autospecialist.gr. Η πληρωμή για την αγορά των συνδρομητικών πακέτων γίνεται μέσω της υπηρεσίας PayPal. H διαδικασία της πληρωμής διέπεται από τους όρους χρήσης της υπηρεσίας PayPal, τους οποίους οι υποψήφιοι συνδρομητές μπορούν να βρουν στο http://www.paypal.com. Το autospecialist.gr / autospecialist.eu δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβη ή ζημιά προκύψει από την χρήση της υπηρεσίας PayPal.

Όλοι οι συνδρομητές/τριες αποκτούν το δικαίωμα και τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο του περιεχομένου του autospecialist.gr / autospecialist.eu, δηλαδή στην ανάγνωση και χρήση, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω (βλ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ), του τρέχοντος τεύχους του autospecialist.gr / autospecialist.eu αλλά και παλαιότερων τευχών που μπορούν να βρουν στο autospecialist.gr/βιβλιοθήκη. Η πρόσβαση σε υλικό, οποιασδήποτε μορφής (ολόκληρα τεύχη περιοδικών, άρθρα κλπ), που αναρτώνται στο autospecialist.gr/βιβλιοθήκη από τρίτα μέρη, συνεργάτες του autospecialist.gr / autospecialist.eu, είναι ελεύθερη στους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες/συνδρομητές/τριες. Σε αυτήν την περίπτωση δε απαιτείται η αγορά συνδρομητικού πακέτου.

Το autospecialist.gr / autospecialist.eu καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την γρήγορη έναρξη της συνδρομής σας αλλά δεν δεσμεύεται σε κάποιο συγκεκριμένο χρόνο έναρξης αυτής μετά τη διαδικασία πληρωμής. Η σύμβαση μεταξύ του autospecialist.gr / autospecialist.eu και του εκάστοτε συνδρομητή θα τίθεται σε ισχύ μετά την επιβεβαίωση από το autospecialist.gr / autospecialist.eu της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πληρωμής. Μόνο τότε το autospecialist.gr / autospecialist.eu θα δίνει δυνατότητα πρόσβασης στο επιλεγμένο συνδρομητικό πακέτο. Το autospecialist.gr / autospecialist.eu διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάθε αίτημα για αγορά συνδρομητικού πακέτου για οποιονδήποτε λόγο.

Οι υποψήφιοι συνδρομητές/τριες μπορούν να βρουν τις τιμές των συνδρομητικών πακέτων στο autospecialist.gr/ Μέλη .Σε περίπτωση αναγραφής λάθους τιμής το autospecialist.gr / autospecialist.eu δεν έχει υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτή την λάθος τιμή, ακόμα και αν λανθασμένα έχει αποδεχθεί σχετική πληρωμή και έχει προβεί σε έναρξη της παροχής των σχετικών υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή και αν έχει προηγηθεί πληρωμή από υποψήφιο συνδρομητή/τρια, ο/η οποίος/α δεν επιθυμεί να αγοράσει το πακέτο στην ορθή τιμή το autospecialist.gr / autospecialist.eu δεσμεύεται να προβεί στην άμεση επιστροφή χρημάτων.

Εάν συνδρομητές/τριες που διατηρούν την πλήρη συνδρομή και λαμβάνουν τα έντυπα τεύχη του περιοδικού Autospecialist αλλάξουν διεύθυνση, οφείλουν να ενημερώσουν το autospecialist.gr / autospecialist.eu, το οποίο δεσμεύεται να αποστέλλει, στη συνέχεια, το περιοδικό στην νέα διεύθυνση. Αν η νέα διεύθυνση βρίσκεται σε περιοχή που δεν είναι δυνατή η αποστολή ταχυδρομικώς τότε το autospecialist.gr / autospecialist.eu δεσμεύεται να επιστρέψει το ποσοστό των χρημάτων της συνδρομής που αναλογεί στο κομμάτι της αποστολής του εντύπου.

Οι ήδη υπάρχοντες συνδρομητές που λαμβάνουν τα έντυπα τεύχη του περιοδικού autospecialist στην ταχυδρομική τους διεύθυνση αποκτούν το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες του πλήρους πακέτου συνδρομής του autospecialist.gr / autospecialist.eu εφόσον εγγραφούν κατά τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω και αποδεχτούν τους παρόντες όρους χρήσης. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η ακύρωση της τρέχουσας συνδρομής τους και η αγορά της συνδρομής που αφορά μόνο στις υπηρεσίες του autospecialist.gr / autospecialist.eu. Το autospecialist.gr / autospecialist.eu δεν έχει υποχρέωση να προβεί στην επιστροφή χρημάτων. Η δυνατότητα αλλαγής συνδρομητικού πακέτου θα παρασχεθεί στους υπάρχοντες συνδρομητές κατά την λήξη της τρέχουσας συνδρομής τους.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του autospecialist.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια ορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια.

Το autospecialist.gr διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί εναντίον επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή στα Δικαστήρια του τόπου, στον οποίο αυτός έχει την μόνιμη κατοικία του ή έδρα, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή που δραστηριοποιείται επαγγελματικά.

Author
AutoSpecialist

To AutoSpecialist είναι το Μέσο Ενημέρωσης για τον τομέα του Aftermarket αυτοκινήτου στην ελληνική αγορά και απευθύνεται κυρίως στα ανεξάρτητα συνεργεία, στα καταστήματα ανταλλακτικών και γενικότερα σε όλο τον επισκευαστικό τομέα. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2000 ως έντυπο μηνιαίο περιοδικό. Σήμερα εκτός από την έντυπη μορφή του, υπάρχει και στο διαδίκτυο ως ηλεκτρονικό μέσο, στον υπολογιστή, στην ταμπλέτα και το κινητό τηλέφωνο. Επίσης, ενδυναμώθηκε ακόμα περισσότερο με παράλληλες τεχνικές εκδόσεις που πραγματοποιεί και προσφάτως επεκτάθηκε και στο χώρο της εκπαίδευσης.